Informacje o Chrzcie

CHRZEST

 

Prośbę o chrzest dziecka mogą złożyć tylko rodzice lub opiekunowie prawni. Wystarczy, aby prośba taka była złożona przez jednego rodzica, ale jeśli nie ma poważnych przeszkód, to w kancelarii powinni stawić się oboje rodzice. Należy przedłożyć następujące dokumenty:

 

1. Akt urodzenia dziecka z USC (wystarczy uproszczony)

2. Dowody osobiste rodziców (jeśli opiekunowie prawni, to również dokument potwierdzający ten fakt, np. decyzję sądu)

3. Świadectwo ukończenia kursu dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka (ważne dożywotnio - wystarczy odbyć kurs jeden raz).

4. Jeśli dziecko i jego rodzina są spoza terenu naszej parafii, konieczne jest pozyskanie pisemnej zgody na Chrzest od proboszcza z parafii swojego zamieszkania.

 

Kandydaci na rodziców chrzestnych muszą spełniać następujące warunki:

 

1. Mają ukończone 16 lat.

2. Przyjęli chrzest w Kościele Katolickim lub w przypadku chrztu w innym wyznaniu, dokonali późniejszej konwersji do Kościoła Katolickiego.

3. Przyjęli sakrament Bierzmowania (brak Bierzmowania czyni absolutnie niezdolnym do bycia chrzestnym!).

4. Prowadzą życie zgodne z zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej, a zwłaszcza nie są w sytuacji, która wyklucza otrzymanie rozgrzeszenia, np. nie żyją w konkubinacie lub w małżeństwie tylko cywilnym; taka sytuacja absolutnie wyklucza możliwość bycia chrzestnym i nie czynimy tu żadnych wyjątków. Uwaga! Osoby rozwiedzione, o ile nie żyją we wtórnie zawartych związkach, w niektórych sytuacjach mogą być chrzestnymi. Wymaga to jednak każdorazowo oceny duszpasterza.

5. Ukończyli naukę religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej (trzeba okazać świadectwo ostatniej klasy) lub uczestniczą w lekcjach religii, jeśli są nadal uczniami.

Jeśli chrzestni są spoza terenu naszej parafii, powyższe warunki potwierdza im proboszcz własnej parafii (czyli z miejsca zamieszkania) na specjalnym zaświadczeniu. Jeśli są z terenu naszej parafii, ale nie są osobiście znani proboszczowi, zostaną poproszeni o stawienie się w kancelarii parafialnej w celu ustalenia, czy spełniają powyższe warunki.

 

Ponadto chrzestni zobowiązani są ukończyć kurs dla rodziców i chrzestnych (wymagane okazanie świadectwa - dla osób z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zgodne z ustalonym wzorem urzędowym, ważne dożywotnio, natomiast dla osób spoza terenu diecezji w jakiejkolwiek sposób na piśmie).

 

Nie jest podstawą do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego samo tylko zaświadczenie o przyjętym Bierzmowaniu. Taki dokument w ogóle nie jest wymagany, gdyż fakt przyjęcia Bierzmowania potwierdza proboszcz parafii własnej w zaświadczeniu o spełnianiu wszystkich warunków, o którym mowa wyżej.

 

Sakramentu Chrztu św. udzielamy zasadniczo w dowolnym terminie wybranym przez rodziców, ale - zgodnie z zasadami Kościoła Katolickiego - w czasie Mszy św. w niedziele lub w święta, przy czym Msza św. w sobotę po południu jest także Mszą niedzielną. Bez poważnej przyczyny (np. choroba dziecka) nie praktykujemy Chrztu poza Mszą św. czy w ciągu tygodnia. W niektóre niedziele i święta w ogóle lub na niektórych godzinach Mszy św. udzielenie Chrztu może być wykluczone wskutek innych wypadających w tym terminie obchodów czy ceremonii. Prosimy więc o dużo wcześniejsze planowanie terminu i kontakt z kancelarią.

 

W wypadku Chrztu św. dzieci, które osiągnęły już wiek szkolny wymagane jest pozwolenie Biskupa Diecezjalnego i stosuje się odrębny sposób przygotowania do tego sakramentu, które trwa około roku. Prosimy więc osoby w takiej sytuacji o zgłaszanie się odpowiednio wcześniej, np. chcąc prosić o Chrzest dla dziecka przygotowującego się do I Komunii św. należy rozpocząć jego przygotowanie najpóźniej pod koniec klasy II (przed wakacjami). O potrzebnych dokumentach i sposobie postępowania rodzice zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 

TERMINY NAUK PRZED SAKRAMENTEM CHRZTU ŚW.

 

Pierwsza Sobota Miesiąca –  w Parafii św. Michała Archanioła  godz. 19.00

(I Konferencja)

 

Druga Sobota Miesiąca –  w Parafii Matki Bożej Królowej Polski godz. 19.00

(II Konferencja)

 

Trzecia  Sobota Miesiąca – w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego godz. 19.30

(III Konferencja)

 

IV Konferencja (dla rodziców dziecka) po uzgodnieniu z Duszpasterzem w swojej Parafii

 

 

 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus