SAKRAMENTY

CHRZEST

 

Prośbę o chrzest dziecka mogą złożyć tylko rodzice lub opiekunowie prawni. Wystarczy, aby prośba taka była złożona przez jednego rodzica, ale jeśli nie ma poważnych przeszkód, to w kancelarii powinni stawić się oboje rodzice. Należy przedłożyć następujące dokumenty:

 

1. Akt urodzenia dziecka z USC (wystarczy uproszczony)

2. Dowody osobiste rodziców (jeśli opiekunowie prawni, to również dokument potwierdzający ten fakt, np. decyzję sądu)

3. Świadectwo ukończenia kursu dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka (ważne dożywotnio - wystarczy odbyć kurs jeden raz).

4. Jeśli dziecko i jego rodzina są spoza terenu naszej parafii, konieczne jest pozyskanie pisemnej zgody na Chrzest od proboszcza z parafii swojego zamieszkania.

 

Kandydaci na rodziców chrzestnych muszą spełniać następujące warunki:

 

1. Mają ukończone 16 lat.

2. Przyjęli chrzest w Kościele Katolickim lub w przypadku chrztu w innym wyznaniu, dokonali późniejszej konwersji do Kościoła Katolickiego.

3. Przyjęli sakrament Bierzmowania (brak Bierzmowania czyni absolutnie niezdolnym do bycia chrzestnym!).

4. Prowadzą życie zgodne z zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej, a zwłaszcza nie są w sytuacji, która wyklucza otrzymanie rozgrzeszenia, np. nie żyją w konkubinacie lub w małżeństwie tylko cywilnym; taka sytuacja absolutnie wyklucza możliwość bycia chrzestnym i nie czynimy tu żadnych wyjątków. Uwaga! Osoby rozwiedzione, o ile nie żyją we wtórnie zawartych związkach, w niektórych sytuacjach mogą być chrzestnymi. Wymaga to jednak każdorazowo oceny duszpasterza.

5. Ukończyli naukę religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej (trzeba okazać świadectwo ostatniej klasy) lub uczestniczą w lekcjach religii, jeśli są nadal uczniami.

Jeśli chrzestni są spoza terenu naszej parafii, powyższe warunki potwierdza im proboszcz własnej parafii (czyli z miejsca zamieszkania) na specjalnym zaświadczeniu. Jeśli są z terenu naszej parafii, ale nie są osobiście znani proboszczowi, zostaną poproszeni o stawienie się w kancelarii parafialnej w celu ustalenia, czy spełniają powyższe warunki.

 

Ponadto chrzestni zobowiązani są ukończyć kurs dla rodziców i chrzestnych (wymagane okazanie świadectwa - dla osób z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zgodne z ustalonym wzorem urzędowym, ważne dożywotnio, natomiast dla osób spoza terenu diecezji w jakiejkolwiek sposób na piśmie).

 

Nie jest podstawą do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego samo tylko zaświadczenie o przyjętym Bierzmowaniu. Taki dokument w ogóle nie jest wymagany, gdyż fakt przyjęcia Bierzmowania potwierdza proboszcz parafii własnej w zaświadczeniu o spełnianiu wszystkich warunków, o którym mowa wyżej.

 

Sakramentu Chrztu św. udzielamy zasadniczo w dowolnym terminie wybranym przez rodziców, ale - zgodnie z zasadami Kościoła Katolickiego - w czasie Mszy św. w niedziele lub w święta, przy czym Msza św. w sobotę po południu jest także Mszą niedzielną. Bez poważnej przyczyny (np. choroba dziecka) nie praktykujemy Chrztu poza Mszą św. czy w ciągu tygodnia. W niektóre niedziele i święta w ogóle lub na niektórych godzinach Mszy św. udzielenie Chrztu może być wykluczone wskutek innych wypadających w tym terminie obchodów czy ceremonii. Prosimy więc o dużo wcześniejsze planowanie terminu i kontakt z kancelarią.

 

W wypadku Chrztu św. dzieci, które osiągnęły już wiek szkolny wymagane jest pozwolenie Biskupa Diecezjalnego i stosuje się odrębny sposób przygotowania do tego sakramentu, które trwa około roku. Prosimy więc osoby w takiej sytuacji o zgłaszanie się odpowiednio wcześniej, np. chcąc prosić o Chrzest dla dziecka przygotowującego się do I Komunii św. należy rozpocząć jego przygotowanie najpóźniej pod koniec klasy II (przed wakacjami). O potrzebnych dokumentach i sposobie postępowania rodzice zostaną poinformowani indywidualnie.

 

TERMINY NAUK PRZED SAKRAMENTEM CHRZTU ŚW.

 

Pierwsza Sobota Miesiąca –  w Parafii św. Michała Archanioła  godz. 19.00

(I Konferencja)

 

Druga Sobota Miesiąca –  w Parafii Matki Bożej Królowej Polski godz. 19.00

(II Konferencja)

 

Trzecia  Sobota Miesiąca – w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego godz. 19.30

(III Konferencja)

 

IV Konferencja (dla rodziców dziecka) po uzgodnieniu z Duszpasterzem w swojej Parafii

 

 

MAŁŻEŃSTWO

 

Małżeństwo w naszym kościele może być zawarte, jeśli przynajmniej jedno z narzeczonych należy do naszej parafii. Należy wówczas przedłożyć następujące dokumenty:

 

1. Dowody osobiste narzeczonych.

2. Świadectwo chrztu narzeczonych (nie dotyczy osoby, która była ochrzczona w tutejszej parafii); zaświadczenie takie ważnej jest 6 miesięcy od daty wystawienia.

3. Świadectwo religii z katechizacji szkolnej, z ostatniej ukończonej szkoły (średniej, zawodowej itp.)

4. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim (Uwaga! Kurs może być odbyty w dowolnej parafii i diecezji, ale tylko w sposób oparty na osobistym uczestnictwie. Nie honorujemy żadnych kursów zdalnych, internetowych itp.).

5. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o zdolności do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego (w przypadku ślubu konkordatowego; ważne 6 miesięcy od daty wystawienia) lub aktualny odpis aktu ślubu z USC w przypadku osób, które zawarły już cywilne małżeństwo; w wypadku ślubu za granicą konieczne jest uzyskanie zaświadczenia z polskiego USC, że małżeństwo tak zawarte honorowane jest w prawie polskim.

 

Przygotowanie do ślubu składa się z trzech spotkań duszpasterskich i powinno trwać co najmniej 6 miesięcy (prosimy więc zgłaszać się dokładnie na tyle przed planowaną datą ślubu).

 

Wystawione będzie też skierowanie na rozmowy do poradni przedmałżeńskiej na trzy rozmowy z doradcą życia rodzinnego. Rozmowy te odbywa się w parze, narzeczony i narzeczona zamierzający się pobrać. W ramach niektórych kursów przedmałżeńskich oferowane są od razu rozmowy z doradcą. Zwracamy uwagę, że jeśli odbywają się one poza okresem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa (czyli przed otrzymaniem skierowania z kancelarii), nie musimy ich honorować, chociaż w niektórych wypadkach możemy, jeśli ich sposób przeprowadzenia będzie zgodny z obowiązującymi zasadami, a termin ich odbycia nie będzie przedawniony.

 

Duszpasterz w czasie rozmów oceni także czy i do jakich parafii należy wysłać tzw. zapowiedzi, czyli prośbę o zbadanie stanu wolnego. Narzeczeni są odpowiedzialni za ich terminowe dostarczenie do wskazanych parafii oraz za ich zwrot do kancelarii po wypełnieniu.

 

Jeżeli małżeństwo chcą zawrzeć osoby, z których żadna nie należy do naszej parafii, wówczas możliwe są dwie drogi postępowania:

 

1. Preferujemy ślub na podstawie tzw. licencji - tzn. narzeczeni cały proces przygotowania (jak opisany wyżej) odbywają w swojej własnej parafii, a w tutejszej kancelarii powinni tylko zarezerwować termin, a następnie w umówionym czasie dostarczyć licencję na pobłogosławienie małżeństwa z parafii, w której odbyli przygotowanie. Krótko przed ślubem odbędzie się wówczas jedno spotkanie przygotowawcze.

2. W wyjątkowych wypadkach zgadzamy się na pełne przygotowanie w naszej parafii osób spoza niej, ale wówczas należy najpierw dostarczyć zezwolenie na odbycie rozmów przedmałżeńskich wystawione na właściwym formularzu w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a następnie wszystkie wymienione wyżej dokumenty.

 

W wypadku osób zamieszkujących na stałe za granicą całe przygotowanie odbywa się w kraju ich zamieszkania, w parafii katolickiej, na terenie której mieszkają lub w Polskiej Misji Katolickiej i możliwe jest tylko zawarcie małżeństwa na podstawie wydanej licencji; nie jest dozwolone przygotowanie takich osób w kraju. Następnie licencja musi być zatwierdzona przez Kurię Biskupią w kraju zamieszkania, a następnie przez Kurię Biskupią w Zielonej Górze i dopiero wówczas trafia do tutejszej parafii, gdzie nastąpi zawarcie małżeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że wymaga to dłuższego niż standardowo czasu na przygotowanie.

 

Także w sytuacjach szczególnych, takich, jak np. różnica religii lub wyznania, małżeństwo z osobą niewierzącą, posiadanie zobowiązań z poprzednich związków, np. potomstwa czy obowiązku alimentacyjnego - konieczne jest uzyskanie zezwoleń lub dyspens Biskupa Diecezjalnego i czas przygotowania wydłuża się.

 

 

I KOMUNIA ŚW.

 

Dzieci przed I Komunią św. uczestniczą w rocznym przygotowaniu zgodnie z diecezjalnym programem duszpasterskim. Przygotowanie to jest obowiązkowe i przyjmujemy na nie tylko dzieci według miejsca zamieszkania.

 

Przyjęcie na przygotowanie dzieci spoza naszej parafii możliwe jest tylko na podstawie pisemnej zgody od proboszcza z parafii zamieszkania, przy czym zgoda taka musi być dostarczona na początku przygotowania, a nie dopiero przed udzieleniem sakramentu.

 

Ponadto w przypadku dzieci ochrzczonych poza naszą parafią konieczne jest dostarczenie tzw. uproszczonej metryki Chrztu z parafii, gdzie był on udzielony.

 

Zarówno wymienione wyżej zgody, jak i metryki Chrztu muszą być dostarczone najpóźniej do końca drugiego miesiąca od początku przygotowania (zazwyczaj do końca października).

 

 

BIERZMOWANIE

 

Młodzież przed Bierzmowaniem uczestniczy w przygotowaniu dwuletnim, zgodnie z diecezjalnym programem duszpasterskim. Przygotowanie to jest obowiązkowe i przyjmujemy na nie tylko młodzież z naszej parafii, według miejsca zamieszkania.

 

Przyjęcie na przygotowanie młodzieży spoza naszej parafii możliwe jest tylko na podstawie pisemnej zgody od proboszcza z parafii zamieszkania, przy czym zgoda taka musi być dostarczona na początku przygotowania, a nie dopiero przed udzieleniem sakramentu.

 

Ponadto w przypadku młodzieży ochrzczonej poza naszą parafią konieczne jest dostarczenie tzw. uproszczonej metryki Chrztu z parafii, gdzie był on udzielony.

 

Zarówno wymienione wyżej zgody, jak i metryki Chrztu muszą być dostarczone najpóźniej do końca drugiego miesiąca od początku przygotowania (zazwyczaj do końca października).

 

Bierzmowanie osób dorosłych odbywa się według odrębnych zasad, przygotowanie prowadzone jest raz w roku. Mogą w nim wziąć udział osoby po 21 roku życia, a samo Bierzmowanie udzielane jest w wybranych miejscach (Gorzów Wlkp., Zielona Góra i Głogów) trzy razy w roku (czerwiec, wrzesień i grudzień) na podstawie otrzymanych po przygotowaniu skierowań. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogą odbyć przygotowanie i otrzymać zaświadczenie o ukończeniu, ale nie mogą przyjąć sakramentu, dopóki nie uregulują swojej sytuacji. Niezwłocznie po zawarciu sakramentalnego małżeństwa lub po wycofaniu się z konkubinatu mogą przystąpić do Bierzmowania, w najbliższym możliwym terminie. Brak tych dokumentów oznacza wykluczenie z dalszego przygotowania.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus