Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
30 września 2020

Jubileuszowy Konkurs Fotograficzny

📸 KONKURS FOTOGRAFICZNY 📸

❤ ❤ "OBJĘCI JEGO MIŁOSCIĄ" ❤ ❤

 

W dniach 1-31 października br. proponujemy miesiąc foto-konkursowy związany z Jubileuszem 10-lecia powstania Figury Chrystusa Króla.

 

Zapraszamy do podjęcia wyzwania!

 

Najważniejsze informacje:

- regulamin do pobrania, przeczytania i zaakceptowania;

- formularz zgłoszeniowy do wysłania;

- wysyłka elektroniczna do 3 zdjęć;

- konkurs@sanktuariumswiebodzin.pl;

- ciekawe nagrody;

- udział bezpłatny i dobrowolny;

- dla amatorów, bez ograniczeń wiekowych

- dowolna interpretacja tematu.

 

Ogłoszenie wyników do 8 listopada 2020 roku na stronie internetowej parafii i profilu FB.

 

 


Zobacz zwycięzców

Konkursu Fotograficznego


 

 

 

 


Pobierz poniżej


Regulamin

Konkursu 

Fotograficznego


Formularz zgłoszeniowy


 

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 


R E G U L A M I N

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„OBJĘCI JEGO MIŁOŚCIĄ”

 

Z OKAZJI JUBILEUSZU 10-LECIA

POWSTANIA FIGURY CHRYSTUSA KRÓLA W ŚWIEBODZINIE


 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Parafia rzymsko-katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie (66-200), os. Łużyckie 52, (zwanego dalej Organizatorem).

1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora. Organizator zastrzega możliwość niewielkich zmian w regulaminie.

1.3. Konkurs będzie trwał od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 8 listopada 2020 roku na stronie www.sanktuariumswiebodzin.pl oraz na profilu Facebooka Organizatora. (https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Sanktuarium-Miłosierdzia-Bożego-w Świebodzinie-226564860799539).

1.4. Konkurs skierowany jest do amatorów fotografii. W Konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem Organizatorów oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu. Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej: Uczestnikiem) rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

1.6. Celem konkursu jest promocja Figury Chrystusa Króla w Świebodzinie i uczczenie 10 rocznicy jej powstania. Ponadto dalszym celem konkursu jest: zachęcenie do poznania i nawiedzenia Figury Chrystusa Króla oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie; ukazanie religijnego przesłania Figury Chrystusa; wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających temat konkursu „Objęci Jego miłością”.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie są następujące:

a. przysłanie fotografii (zwanej dalej Fotografią) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: konkurs@sanktuariumswiebodzin.pl. W treści e-maila należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail Uczestnika, a także jego datę urodzenia (wiek) i liczbę Fotografii oraz załączyć w formie cyfrowej wypełniony Formularz zgłoszeniowy dostępny w niniejszym Regulaminie.

b. „polubienie” profilu Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie na Facebooku https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Sanktuarium-Miłosierdzia-Bożego-w Świebodzinie-226564860799539.

c. załączenie do e-maila zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartej w Formularzu zgłoszeniowym w niniejszym Regulaminie.

2.2. Przesyłając Fotografię, w temacie wiadomości należy wpisać: „Konkurs fotograficzny 2020”. O dochowaniu terminu przesłania Fotografii decyduje moment doręczenia Fotografii na wskazany adres poczty elektronicznej Organizatora.

2.3. Nadesłanie Fotografii, bez zamieszczenia wszystkich danych i załączników, o których mowa w pkt 2.1 lit a-c jest traktowane jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Praca taka nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie.

2.4. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych wraz z nadesłaniem Fotografii, o których mowa w pkt 2.1 Uczestnik powinien, w ciągu 14 dni od daty zmiany, powiadomić o tym Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, o których mowa w pkt. 2.1.

2.6. Uczestnik Konkursu może przesłać na adres email Organizatora nie więcej niż 3 Fotografie.

2.7. Interpretacja tematu jest dowolna. Fotografia ma zawierać całość lub część Figury Chrystusa Króla w Świebodzinie. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.

2.8. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.

2.9. Fotografie mogą być wykonane w technice cyfrowej albo analogowej.

2.10. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o minimalnej kompresji. Krótszy bok Fotografii nie może mieć mniej niż 2000 pikseli.

2.11. Jeżeli na Fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

2.12. Nadesłanie Fotografii oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie, publikację Fotografii oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.

 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1. Nagrodami w Konkursie są:

a. za zajęcie pierwszego miejsca: voucher na samodzielnie przeprowadzoną sesję w profesjonalnym Studiu Fotograficznym pod okiem eksperta oraz pamiątkowa miniatura Figury Chrystusa Króla;

b. za zajęcie drugiego miejsca: voucher na Internetowy Kurs Fotograficzny opłacony przez Organizatora oraz pamiątkowa miniatura Figury Chrystusa Króla;

c. za zajęcie trzeciego miejsca: voucher na profesjonalne przygotowanie przez grafika albumu i jego wydanie z wybranymi przez autora zdjęciami oraz pamiątkowa miniatura Figury Chrystusa Króla;

d. za otrzymanie wyróżnienia: pamiątkowa miniatura Figury Chrystusa Króla.

3.2. Wyboru zwycięskich Fotografii dokona komisja konkursowa (zwana dalej: Komisją), w skład której będzie wchodzić czterech przedstawicieli Organizatora. Protokołowane posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję, nie później jednak niż 8 listopada 2020 roku. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. ocena Fotografii, według kryteriów, o których mowa w pkt 3.3,

c. przyznawanie nagród,

d. udział w wydawaniu nagród,

e. prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

3.3. Komisja dokona wyboru najlepszych Fotografii oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności i niepowtarzalności. Decyzja Komisji jest ostateczna.

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 8 listopada 2020 roku, poprzez opublikowanie ich na stronie www.sanktuariumswiebodzin.pl oraz na profilu Facebooka Organizatora. (https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Sanktuarium-Miłosierdzia-Bożego-w Świebodzinie-226564860799539). Wszystkie nadesłane Fotografie zostaną zamieszczone na stronie www.sanktuariumswiebodzin.pl oraz na profilu Facebooka Organizatora. (https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Sanktuarium-Miłosierdzia-Bożego-w Świebodzinie-226564860799539).

 

4. ODBIÓR NAGRÓD

4.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adresy podane w zgłoszeniu do Konkursu.

4.2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień Regulaminu.

4.3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu, oświadcza, że Fotografia jest jego autorstwa. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

5.2. Organizator działając na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonych Fotografii oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych - w stosunku do nagrodzonych Fotografii, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn.zm.), co w szczególności obejmuje następujące, znane w chwili wydania nagrody, pola eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań - wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu oryginałami Fotografii oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których Fotografię utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy (w Polsce i za granicą),

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,

d. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części,

e. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora,

f. modyfikowanie Fotografii w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Fotografii lub całości,

g. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,

5.2. Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Fotografii na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5.3. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania każdej nadesłanej w konkursie Fotografii, a w szczególności nagrodzonych Fotografii oraz odpowiedniego opracowywania prac. Zgłoszenie Fotografii do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnienie każdej Fotografii a w szczególności nagrodzonej Fotografii w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.

5.4. Na żądanie Organizatora, laureat Konkursu (bądź opiekun prawny laureata) zobowiązuje się podpisać z Organizatorem umowę potwierdzającą przeniesienie majątkowych praw autorskich do Fotografii na Organizatora, uwzględniającą założenia wskazane w pkt 5.1 i 5.2.

 

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

6.4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

7.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

8.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu.

8.3. Każdemu uczestnikowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

8.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres: Parafia rzymsko-katolicka pw. Miłosierdzia Bożego, os. Łużyckie 52, 66-200 Świebodzin. Regulamin dostępny będzie również na stronie www.sanktuariumswiebodzin.pl oraz na profilu Facebooka Organizatora (https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Sanktuarium-Miłosierdzia-Bożego-w Świebodzinie-226564860799539). Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu.

9.4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.

9.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Część I

 

Dane Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego:

 1. Imię i nazwisko Uczestnika:

 2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (jeśli dotyczy):

 3. Adres zamieszkania:

 4. Data urodzenia (wiek):

 5. Numer telefonu:

 6. Adres e-mail:

 7. Liczba Fotografii:

 

Część II

 

Oświadczenia:

 1. zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki;

 2. oświadczam, że jestem autorem / przedstawicielem ustawowym autora Fotografii załączonych do Zgłoszenia;

 3. oświadczam, że nie została zwiększona oryginalna rozdzielczość Fotografii;

 4. wyrażam zgodę, aby moje Fotografie / Fotografie autora zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;

 5. oświadczam, że Fotografie nie były wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach;

 6. oświadczam, że przysługują mi / autorowi autorskie prawa osobiste, wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Fotografii, którymi to prawami mogę swobodnie rozporządzać;

 7. oświadczam, że przysługujące mi / autorowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich;

 8. oświadczam, że uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno-reklamowych;

 

 


Miejscowość, data i podpis Uczestnika / przedstawiciela ustawowego Uczestnika

 

 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Parafię rzymsko-katolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie moich danych osobowych / danych osobowych autora zawartych we wniosku konkursowym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

 

 


Miejscowość, data i podpis Uczestnika / przedstawiciela ustawowego Uczestnika

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

SANKTUARIUM

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŚWIEBODZINIE

Copyright © 2024 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

 

Designed & made by Darioplus